هر جا هستيد ، همان نقطه آغاز است؛ 

تلاش بيش تر امروز ، سازنده فرداي متفاوت شماست 

                                                                   

آدرس : شهرک غرب - بلوار شهيد فرحزادي -خیابان شهید مهدی عباسی اناری(ارغوان شرقی سابق)تلفن : 88699342-38دورنگار : 88560461رايانامه : afarineshmehr@yahoo.com