دانش آموزان عزيز جهت ديدن تكاليف خود به بخش گروه هاي پژوهشي مراجعه كنيد تكاليف  هر پايه بطور جداگانه نوشته شده است 

             

                                                                                           

 

 

          دانش آموزان پايه سوم و چهارم ابتدايي :

  رتبه سوم پايه چهارم و رتبه هشتم پايه سوم در اولين آزمون جامع مرآت ميان 255 مركز آموزشي برتر كشور

 تبريك به خانواده آفرينش و اولياي عزيز دانش آموزان