هر جا هستيد ، همان نقطه آغاز است؛ 

تلاش بيش تر امروز ، سازنده فرداي متفاوت شماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                

 

آدرس : شهرک غرب - بلوار شهيد فرحزادي -خیابان شهید مهدی عباسی اناری(ارغوان شرقی سابق)
تلفن : 88699342-38
دورنگار : 88560461
رايانامه : afarineshmehr@yahoo.com